Naše škola se stala součástí realizace projektu "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku"

16.10.2020 10:43


Naše škola se stala
součástí realizace projektu "Dětské kluby a příměstské tábory na
Podhostýnsku"

Pracovní a soukromý život rodičů dětí byl sladěn prostřednictvím projektu, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu. Realizace probíhala v období 20.8.2018- 19.8.2020 a projekt podpořil celkem 207 rodičů z ORP Bystřice pod Hostýnem.

Hlavním cílem bylo zvýšit zapojení škol do řešení problémů s nezaměstnaností. Ke zlepšení podmínek
pro nalezení a udržení si zaměstnání rodičů žáků základních škol tak došlo prostřednictvím založení a provozování tzv. dětských klubů. Do projektu se tak aktivně zapojilo pět základních škol, a to z Rajnochovic, z Loukova, z Chvalčova, z Vítonic a ze Slavkova pod Hostýnem. Dětské kluby doplnily chybějící kapacitu stávajících školních družin a dobu provozu přizpůsobily pracovním závazkům rodičů. Dětské kluby byly vnímány jako doplňková činnost školy a probíhaly v ranních hodinách, před zahájením vyučování, odpoledne  navazovaly na provoz školní družiny. Dětský klub probíhal ve školách vždy denně ve dnech školního vyučování. 

Ke sladění pracovního a soukromého života dále došlo prostřednictvím zřízení nepobytových příměstských
táborů v době letních školních prázdnin. O děti se v dětském klubu a na příměstském táboře vždy starali tzv. "pečovatelé". Tyto platformy nebyly zaměřeny na vzdělávání a pečovatelé dětem plánovali činnost, která byla
zaměřena na sportovní, pohybové, taneční, výtvarné, hudební a tvořivé aktivity.

Na Základní škole a Mateřské škole Vítonice toho děti v dětském klubu prožily opravdu mnoho. Děti se zdokonalily ve vybíjené, trénovaly stolní tenis, soutěžily ve družstvech. Dále skákaly přes švihadlo, přes gumu a také hrály badminton. Za nepříznivého počasí hrály stolní hry, přemýšlely u křížovek a rébusů, věnovaly se činnostem výtvarným a rukodělným. Děti nakreslily spoustu krásných obrázků a také si vyzkoušely netradiční výtvarné techniky. Vyráběly dekorace z přírodnin, drobné dárečky a přáníčka k nejrůznějším příležitostem během celého školního roku. S pečovateli se také připravovaly na pěveckou soutěž "Jindřichovský kokrháč". Za doprovodu kláves a kytary se naučily několik nových písní a děvčata si pravidelně zkoušela zpěv na mikrofon. Tyto zájmové činnosti přinášely dětem pocit uspokojení, příležitost k seberealizaci a přiměřenému sebehodnocení. Práce s netradičními materiály pak vedla děti ke kreativitě. Na příměstských táborech se děti zabývaly sportovními činnostmi, jako byla například střelba na koš, badminton, olympiáda, jízda na koloběžkách. Dále se zabývaly výtvarnou a rukodělnou činností (výroba indiánských čelenek, vytváření týpí a indiánského tábora, malování na táborová trika), přírodovědnou činností (poznávání stromů na vycházce, procvičování faktů ze života zvířat hrou) a rekreační a estetickou a výchovnou činností (zkouška první pomoci, poslech a četba příběhů a básní, zpěv s klávesami a dramatizace písní, pobyt na školní zahradě a víceúčelovém hřišti a kresba křídami na chodník).

V rámci projektu bylo pořizováno nezbytné zařízení, vybavení a materiál pro provoz jak dětských klubů, tak i příměstských táborů. Založení a provoz dětských klubů na zapojených základních školách a také realizaci příměstských táborů všichni hodnotili velmi kladně. Tyto služby tak plně odpovídaly požadavkům rodičů a
nárokům na sladění profese a výchovu dětí.

Tento projekt měl velký ohlas, protože dětské kluby se staly samozřejmou nabídkou mnoha základních
škol. Je velmi důležité pomáhat rodičům a dětem v ORP Bystřice pod Hostýnem zvládat nároky trhu práce a vytvářet jim optimální podmínky. Místní akční skupina Podhostýnska si klade za cíl rozvíjet region, zvyšovat kvalitu života občanů a nabízet podanou ruku.

Projekt Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku je toho zářným příkladem. 

Ing. Naděžda Klvaňová, vedoucí projektu