Naše škola ukončila realizaci projektu "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku"", reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010158

02.09.2020 09:36

Ke dni 19. 8. 2020 byl na naší škole ukončen dvouletý projekt "Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku" z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu, reg. číslo Z.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010158.

Projekt byl zahájen v září 2018 a podpořil během školních roků 2018/2019  a 2019/2020 provoz dětského klubu a realizaci příměstských táborů během letních prázdnin 2019 a 2020.

Dětský klub probíhal denně ráno od 6:30 do 8:00 hod, odpoledne od 15:30 do 17:45 hodin,
později dle potřeb rodičů do 17:00 hodin. Dětský klub probíhal v prostorách školní družiny při ZŠ Vítonice, kulturního domu ve Vítonicích, víceúčelového hřiště nebo v dalších venkovních prostorách.

Na dětský klub se přihlásilo ve školním roce 2018/2019 - 19 dětí, ve školním roce 2019/2020
se počet zájemců zvýšil na 22 dětí.

Příměstských táborů se účastnilo  během I. turnusu v létě 2019 - 10 dětí, II. turnusu v létě 2019 - 11 dětí, v létě 2020 - 11 dětí.

Pravidelně jsme se věnovali  činnostem sportovním, výtvarným, tvořivým a řadě dalších. Upřednostňovali jsme pobyt venku, na zahradě nebo na hřišti. Využívali jsme hřiště u školy,  víceúčelové hřiště a také prostory kulturního domu. Děti se zdokonalily ve vybíjené, trénovaly stolní tenis, dělaly soutěživé hry ve družstvech. Skákali jsme přes švihadlo, přes gumu a také hráli badminton. Za nepříznivého počasí jsme hráli stolní hry,
přemýšleli u křížovek a rébusů, věnovali se činnostem výtvarným a rukodělným. Žáci nakreslili spoustu krásných obrázků, vyzkoušeli si i netradiční výtvarné techniky. Vyráběli jsme dekorace z přírodnin, drobné dárečky a přáníčka k nejrůznějším příležitostem během celého školního roku. Připravovali jsme se také na pěveckou soutěž "Jindřichovský kokrháč".  Za doprovodu kláves a kytary jsme se naučili několik nových písní. Děvčata si pravidelně zkoušela zpěv na mikrofon.  Tyto zájmové činnosti přinášely dětem pocit uspokojení, příležitost k seberealizaci a přiměřenému sebehodnocení. Práce s netradičními materiály pak vedla děti ke kreativitě.

Po celý školní rok byly žákům Dětského klubu zajišťovány činnosti zájmové, odpočinkové i rekreační . Snažili jsme se  dětem vytvořit  podnětné prostředí  a rozvíjet jejich talent, vést je k samostatnosti, kázni a dpovědnosti.

Během příměstských táborů probíhaly na příměstských táborech tyto aktivity:

Výtvarná a rukodělná činnost:

·  Výroba indiánských čelenek

·  Vytváření týpí a indiánského tábora

·  Malování na táborová trika

·  Designování turistických deníků

Činnosti tělovýchovné a sportovní:

·  Střelba na koš

·  Badminton

·  Olympiáda

Činnosti přírodovědné:

·  Poznávání stromů na vycházce

·  Procvičování faktů ze života zvířat hrou

Činnosti esteticko-výchovné:

·  Zkouška první pomoci

·  Poslech a četba příběhů a básní

·  Zpěv s klávesami a dramatizace písní

Činnosti rekreační:

·  Pobyt na školní zahradě a víceúčelovém hřišti

·  Kresba křídami na chodník

Projekt byl pro naši školu velkým přínosem, pro činnost s dětmi byly pořízeny z prostředků ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu také různé sportovní potřeby, výtvarné materiály, zařízení a vybavení.

Ve Vítonicích dne 31.8.2020